AVIS LEGAL

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), COHOUSING LAB SCCL manifesta que el domini www.colab.cat és propietat de COHOUSING LAB SCCL, amb CIF F-67461889, i amb domicili a c/ Perú, 52, 08018 Barcelona (Barcelona) i correu electrònic info@colab.cat.

Que COHOUSING LAB SCCL consta inscrita al Registre de Cooperatives amb el número d’inscripció 15327.

COHOUSING LAB SCCL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts per la llei, COHOUSING LAB SCCL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de COHOUSING LAB SCCL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió.

No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada entitat ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de COHOUSING LAB SCCL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest llco web són propietat exclusiva de COHOUSING LAB SCCL o dels tercers degudament designats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de complir amb el respecte de la llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA, d’acord amb l’exposat a l’apartat Propietat industrial i intel·lectual.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut del RGPD 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, per la present autoritza a què les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de COHOUSING LAB SCCL i seu social a Perú, 52 de 08018 Barcelona. Si aquestes dades són facilitades en els formularis de:

Apuntar-me a una xerrada informativa: aquestes dades seran incorporades a la nostra base de dades, responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa del servei.

M’interessa participar en un projecte d’habitatge cooperatiu: aquestes dades seran incorporades a la nostra base de dades, responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa del servei.

Enviar una pregunta o comentari: aquestes dades seran incorporades a la nostra base de dades, responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa del servei.

Contacte: aquestes dades seran incorporades a la nostra base de dades, responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa del servei.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a Perú, 52 de 08018 Barcelona o a info@colab.cat.

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb info@colab.cat.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de COHOUSING LAB SCCL, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l’autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre que es faci menció que COHOUSING LAB SCCL és l’autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat de ser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a COHOUSING LAB SCCL de les mateixes implicarà l’incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de COHOUSING LAB SCCL l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d’utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

COHOUSING LAB SCCL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. COHOUSING LAB SCCL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el sowftare. Si l’usuari transfereix software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.